Kop
Bijbelstudie
Maak uw keuze:

Bedroeven van de Heilige Geest

Wat verstaat de Bijbel onder het bedroeven van de Heilige Geest?

Het bedroeven van de Heilige Geest wordt in de Bijbel vermeld in Ef 4:30. In de Griekse brontekst wordt hier het werkwoord „lupeo” gebruikt, dat bedroeven, bedroefd maken, pijn doen, leed doen, kwetsen, grieven, verontrusten of hinderen betekent. In de laatst genoemde betekenis van „hinderen” is het ook een betekenis van tegenwerken, tegen de wil van de Heilige Geest ingaan. De vraag is, hoe we zo tegen de Heilige Geest in kunnen gaan dat Hij bedroefd wordt. Om dit te weten, moeten we dit vers in de context zien van Ef 4:25-31. Daar wordt een hele lijst genoemd met allerlei zonden.

De zonden die genoemd worden zijn:
  • Liegen
  • Boos naar bed gaan
  • De duivel een kans geven
  • Stelen
  • Vuile taal gebruiken
  • De Heilige Geest bedroefd maken
  • Wrok, drift en boosheid
  • Geschreeuw en gevloek
  • Alle kwaadaardigheid
Het laatste in deze lijst noemt in feite alle andere zonden, die nog niet eerder genoemd waren.

We weten nu dat de Heilige Geest bedroeven, een zonde is. Het Griekse woord „lupeo” in de brontekst leerde ons, dat dit het tegenwerken van de Heilige Geest is. Je wil je niet laten leiden door de Heilige Geest, maar gaat je eigen weg. Je wil je niet onderwerpen aan de wil van Gods Geest. Jak 4:7 zegt heel duidelijk dat we ons aan God moeten onderwerpen en ons tegen de duivel moeten verzetten. In de verdedigingsrede van de apostel „Stefanus” die hij tegen de hogepriesters en het sanhedrin (= Joodse Hoge Raad van rechters) hield, komt in Hand 7:51 ook deze tegenwerking en het zich niet laten leiden door Gods Geest aan de orde. Hij betichtte de hogepriesters en het Sanhedrin hiervan. (Hij durfde nogal, tegen deze notabelen. De Heilige Geest gaf hem duidelijk moed.)

Door te zondigen en niet naar de Heilige Geest te luisteren, doen we de Heilige Geest pijn, en het probleem voor de Heilige Geest is, dat Hij de zondaar niet zomaar kan verlaten. Een christen is immers verzegeld met de Heilige Geest (Statenvertaling), dan wel gemerkt met het stempel van de Heilige Geest (NBV-vertaling) (Ef 1:13, Ef 4:30, 2 Kor 1:21-22). Van iets wat verzegeld is, mag het zegel niet zomaar worden verbroken. Dit zegel moet heel blijven tot aan de dag van onze verlossing (Ef 4:30). Tot deze dag moet de Heilige Geest, die is ons als onderpand is gegeven, bij ons blijven, en God zal Zijn beloften niet breken.
Zie hier de bedroeving van de Heilige Geest. Hij is overal bij, bij al onze zonden, Hij ziet alles, maar kan niet weg.

Willen we de Heilige Geest niet bedroefd maken, dan moeten we ons verzetten tegen de duivel Jak 4:7, anders gaat het van kwaad tot erger. De Bijbel somt ons een aantal stadia op, waarin we dan komen te verkeren, en die steeds verder bergafwaarts gaan.

Stadium 1 - Bedroeven van de Heilige Geest (Ef 4:30).
Stadium 2 - Zich verzetten tegen de Heilige Geest (Hand 7:51).
Stadium 3 - Uitdoven van de Heilige Geest (1 Tess 5:19).

Merk op, dat ook een uitgedoofde Heilige Geest, nog steeds bij de zondaar aanwezig is! Hij is immers het onverbrekelijke zegel! Zorg daarom, dat u niet in deze neerwaartse spiraal van bedroeven, verzetten en uitdoven terecht komt en laat u leiden door de Heilige Geest, anders loopt u de kans, dat het met u hetzelfde gaat, als met de Gemeenteleden te Laodicea in Klein-AziŽ (Openb 3:15-16).

Ik wens en bid vurig, dat u dat niet zal overkomen!

(Peter Ju)