Kop
Bijbelstudie
Maak uw keuze:


Terug naar vorige pagina

Bijbelse voorwaarden en beloften betreffende gebed

Wilt u verhoring van uw gebeden? God doet in Zijn Woord, de Bijbel vele beloften inzake gebedsverhoring.
Hij verbindt echter ook een aantal voorwaarden aan het gebed.
De onderstaande Bijbelteksten zullen u hierbij inzicht geven. Het zijn algemene Bijbelse principes voor gebedsverhoring.
Deze algemene principes zijn: vragen, doorgaan met bidden, de Heer vertrouwen en geloven dat het zal geschieden.
Bij de teksten is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel-Vertaling (NBV).

VoorwaardenBeloftenVersTekst
Nederigheid;
God zoeken;
bekering
Aanhoren;
zonde vergeven;
land genezen
2 Kron 7:14 En wanneer dan Mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
NederigheidVerhoring;
bemoediging;
aandachtig luisteren
Psalm 10:17 U, HEER, verhoort de wens van de nederigen,
U bemoedigt hen en luistert met aandacht.
Gods Naam kennen;
God zoeken
God is betrouwbaar;
God gaat niet weg
Psalm 9:11 Wie Uw Naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken, HEER.
Vast vertrouwen;
aanroepen
Gods nabijheidPsalm 145:18 Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij,
die Hem roepen in vast vertrouwen.
Op God vertrouwenGelukPsalm 84:13 HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op U vertrouwt.
Hem erenVerlangen vervullenPsalm 145:19 Hij vervult het verlangen van wie Hem eren,
Hij hoort hun klacht en komt te hulp.
OprechtheidGebed is welgevallig
voor de Heer
Spr 15:8 Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel,
het gebed van de oprechten is Hem welgevallig.
AanroepenAntwoord krijgenJer 33:3 Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
Geloof dat je het
reeds ontvangen hebt
Krijgen wat je vraagtMarc 11:24 Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Eigen zwakheidDe Geest helpt onsRom 8:26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
GeloofKrijgen wat je vraagtMat 21:22 Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.
Geen overvloed aan woordenGod weet reeds
wat je nodig hebt
Mat 6:7-8 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vůůr jullie het Hem vragen.
Vraag;
zoek;
klop
Krijgen;
vinden;
opengedaan worden
Mat 7:7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Vraag;
zoek;
klop
Krijgen;
vinden;
opengedaan worden
Luc 11:9 Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
De Heer zoekenAntwoord krijgen;
van angst bevrijd worden
Psalm 34:5 Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.
VraagHet goede ontvangenMat 7:11 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
Heilige Geest vragenHeilige Geest ontvangenLuc 11:13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.
Eensgezind vragenGod laat het gebeurenMat 18:19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.
VragenGod zal gevenJoh 11:22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.
Op Jezus vertrouwen;
vragen in de Naam van Jezus
Zal gedaan wordenJoh 14:12-14 Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn Naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn Naam vraagt, zal Ik het doen.
In Jezus blijven;
Zijn Woorden in je blijven;
vragen
Wat je vraagt gebeurtJoh 15:7 Als jullie in Mij blijven en Mijn Woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Op weg gaan;
blijvende vrucht dragen;
vragen in de Naam van Jezus
Vader zal gevenJoh 15:16 Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn Naam vraagt, zal Hij je geven.
Vragen in de Naam van JezusVader zal gevenJoh 16:23-24 Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Maar Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in Mijn Naam Ė Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in Mijn Naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Tot God wenden;
vol vertrouwen;
vragen;
zonder aanklacht van eigen hart;
Zijn geboden houden;
doen wat Hij wil
Het gevraagde ontvangen1 Joh 3:21-22 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil.
Tot God wenden;
vol vertrouwen;
vragen;
overeenstemmming met Gods wil
God luistert;
het gevraagde is reeds
ontvangen
1 Joh 5:14-15 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.
Niet bezorgd zijn;
God vragen nodig is;
God steeds danken
Vrede van God bewaart
hart en gedachten
Filip 4:6-7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Rechtvaardigheid;
zonden bekennen
Gebed vermag veelJak 5:16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Rechtvaardigheid
God hoort het gebedSpr 15:29 De HEER is ver verwijderd van de goddelozen,
het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.
Zonden zijn een belemmering.
Eerst vergeving vragen
voor onbeleden zonden
Jes 59:1-2 De arm van de HEER is niet te kort om te redden, Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren Ė jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen.
Vurig biddenRom 15:30 Broeders en zusters, in de Naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.
Laten leiden door de GeestEf 6:18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Ga door met bidden;
wees dankbaar
Kol 4:2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Ga door met bidden;
wees dankbaar
1 Tes 5:17-18 Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden.
Vraag;
vol vertrouwen;
zonder twijfel
Jak 1:6-8 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.
Niet alleen eigen hartstochtenJak 4:3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.
Vanuit je hart bidden1 Sam 16:7b De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.
De Heer vertrouwenSpr 3:5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

Terug naar vorige pagina
 

(Peter Ju)