Kop
Evangelisatie
Maak uw keuze:
 
Voordat de Here Jezus naar de Vader ging gaf Hij zijn discipelen de opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken. (Math. 28:19). Deze opdracht was niet alleen bedoeld voor degenen die met Hem op aarde wandelden, maar geldt evenzeer voor de christenen van vandaag. De taak mensen tot Christus te leiden en ze tot discipelen te maken rust nu op de Gemeente van Jezus Christus. God wil dat we vrucht dragen, want daarin wordt Hij verheerlijkt. (Joh. 15:8) Vrucht dragen betekent dat de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in ons leven door onze daden, maar ook door onze woorden. Aan sommigen in de gemeente heeft God de gave van evangelist gegeven, maar voor veel christenen die Jezus oprecht willen volgen en ernst willen maken met Zijn opdracht Zijn boodschap door te geven is het niet makkelijk om anderen tot de Heer te leiden. We praten wel eens met iemand over ons geloof, maar vinden het moeilijk de juiste woorden te vinden om tot de kern te komen. ee_image001
ee_image002 De toerustingscursus van Evangelisatie Explosie (in het engels Evangelism Explosion) biedt de mogelijkheid om dit op een eenvoudige en praktische wijze te leren. Natuurlijk zijn we in de eerste plaats afhankelijk van de leiding en werking van de Heilige Geest, maar de Heilige Geest maakt gebruikt van middelen. De evangelie-presentatie uit deze cursus kan zoín middel zijn. De cursus werkt reeds in alle landen van de wereld, in vele verschillende kerken en gemeenten. Dr. James Kennedy uit Florida (USA) zag, nadat God hem de principes had geleerd die in de cursus aan de orde komen, zijn gemeente in 25 jaar tijd groeien van 19 leden tot 7.500. Bekende missiologen hebben verklaard, dat E.E. een van de beste toerustingscursussen voor evangelisatie door ďgewoneĒ gemeenteleden is, die aan de gemeente wereldwijd ten dienste staan.

Wat houdt de cursus Evangelisatie Explosie in?

* De cursus is theoretisch De cursus bestaat uit 12 lessen, waarin een Bijbelse presentatie van het evangelie stap na stap wordt behandeld en geleerd. Er zijn 4 onderdelen:
1. De inleiding
Hierin wordt geleerd hoe je een gesprek moet beginnen.
2. Uitleg van het evangelie
Wanneer het ijs gebroken is worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld, die leiden naar de uitleg van het evangelie.
3. Antwoord op het evangelie
Blijkt er openheid voor het evangelie te zijn, dan wordt verder gegaan met een uitdaging om een persoonlijk antwoord te geven op het evangelie. Opent de Heilige Geest ook hiervoor een deur dan wordt de ander geholpen in een gebed om zijn vertrouwen te stellen op de Here Jezus Christus.
4. Nazorg
Daarna wordt de presentatie afgerond met een stuk nazorg, waarbij de nadruk valt op de heilszekerheid en gemeentebezoek cq. lidmaatschap.
ee_image003
ee_image004

* De cursus is praktisch

Een belangrijk kenmerk van de EE cursus is de toepassing in de praktijk. De cursisten worden gestimuleerd het geleerde in de praktijk te brengen, door na de 6de les met een ervaren trainer op pad te gaan. Zij zien hoe de trainer een evangelisatiegesprek voert en worden daar in toenemende mate bij betrokken. Zo hebben zij aan het einde van de 12 lessen al enige praktijkervaring opgedaan en zijn in staat zelfstandig verder te gaan. Vervolgens zouden zij ook weer anderen kunnen trainen.

* De cursus is geestelijk

Evangeliseren is niet hetzelfde als een produkt verkopen. De nadruk ligt bij de cursus sterk op de leiding van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die deuren opent en contacten tot stand brengt. Wij kunnen slechts getuigen, het is de Heilige Geest die uiteindelijk overtuigt. Bij de cursus is de inschakeling van gebedspartners (een soort thuisfront) van groot belang. Iedere cursist heeft twee gebedspartners die voor en tijdens de bezoeken bidden om bescherming en overwinning.
ee_image005

Wat wordt er van de cursisten verwacht?

Alvorens aan de EE toerustingscursus te beginnen, dient men de volgende vragen van harte met ja te kunnen beantwoorden:
  • Besef ik dat het Gods wil is dat ik het evangelie leer uitleggen?
  • Heb ik het verlangen om het evangelie door te geven aan anderen?
  • Ben ik bereid de cursus trouw te volgen?
d.w.z.:
  1. Eenmaal per week de trainingsbijeenkomsten bij te wonen.
  2. Onder leiding van een ervaren trainer huisbezoeken af te leggen.
  3. Iedere week huiswerkopdrachten te doen.
  4. Twee gebedspartners te zoeken en hen geregeld mijn gebedsinformatie door te geven.
Voor nadere informatie en/of het aanvragen van cursusmateriaal kunt u zich wenden tot pastor Rob Roosenboom.