Kop
Evangelisatie
Maak uw keuze:
 
U bent op deze pagina gekomen, omdat u geÔnteresseerd bent in paranormale activiteiten.
De vraag rijst dan op wat u precies zoekt.
 • Wilt u iets weten over de toekomst?
 • Zoekt u heling of genezing?
 • Wilt u misschien een overleden persoon te spreken krijgen?
 • Misschien wilt u weten welke krachten er actief zijn in de paranormale wereld.
 • Misschien zoekt u niets van dit alles en bent u alleen maar geÔnteresseerd wat al die paranormale activiteiten precies zijn.
Geestverschijning
Geestverschijning

Yoga
Hoe dan ook, u bent op deze site aan het goede adres.
Wij pogen u meer inzicht te geven welke krachten er werkzaam zijn in de paranormale wereld. Ook zullen wij op de gevaren wijzen die optreden bij het gebruikmaken van deze krachten.

Wat zijn paranormale activiteiten?

Hier worden min of meer alle activiteiten onder begrepen, die reacties teweeg brengen, die met de normale reden niet te bevatten zijn. Men zegt ook wel, dat er energie wordt opgeroepen, die alles veroorzaakt maar hoe dit precies werkt blijft buiten de reden. Ook wordt er wel gesproken over de werking van geesten zonder dat we begrijpen hoe dit werkt.
Het woord "para" komt uit het Grieks en betekent "tegen". Eigenlijk betekent "paranormaal" dus "tegennormaal", ofwel niet normaal. Dit geeft dus al aan, dat de activiteiten en de reacties daarop tegen de reden van de mens ingaan.
Deze activiteiten behelzen ondermeer:
 • Hekserij
 • Toverij
 • Spiritisme
 • Hypnose
 • Reiki
 • Acupunctuur
 • Homeopathie
 • Voodoo
 • Winti
 • Magnetisering
 • Instralen
 • Yoga
 • Parapsychologie
 • Waarzeggerij
 • Handlezen
 • Astrologie
 • Oproepen van geesten
 • Helderziendheid
 • Iriscopie
 • Pendelen
 • Wichelroede lopen
 • Glaasje draaien
 • Channeling
 • Telepathie
 • Numerologie
 • Edelsteen therapie
Handlezen
Handleeskunde
Bovenstaande lijst is verre van volledig, maar hij geeft u een indruk welk een groot scala van activiteiten onder het paranormale gerangschikt kan worden.
Tarotkaarten
Tarotkaarten

Werken de paranormale activiteiten?

Voor een gedeelte zullen ze zeker werken, maar voor een groot gedeelte is er sprake van bedrog!
Als u naar de waarzegster op de kermis gaat, dan kan ik u de waarheid voorspellen, dat u lichter zult worden in uw portemonnee, maar voor de rest geen cent wijzer zult worden over de toekomst die u te wachten staat. Zolang er met al die activiteiten veel geld te verdienen is, zullen er altijd charlatans zijn, die u willen bedriegen. Toch geldt dat niet voor allemaal. Er zijn zeer zeker een aantal mensen, die over magische krachten beschikken en die tot handelingen in staat zijn die buiten onze reden liggen.
Er gebeuren dingen, die de menselijke geest niet kan bevatten.

Waar komen die magische krachten vandaan?

Hierover kunnen we informatie vinden in de Bijbel. Daar staat geschreven, dat paranormale krachten van God of van de de duivel en zijn demonen kunnen komen. De Bijbel staat vol met wonderen, die God en Zijn Zoon Jezus gedaan hebben in de wereld. Maar er wordt ook melding gemaakt van de wonderen en tekenen die door de duivel en zijn demonen gedaan zijn. Dat de duivel ook wonderen kan doen blijkt wel uit de tovenaars in Egypte, die voor een gedeelte dezelfde wonderen konden verrichten als Mozes, de dienstknecht van God.
 
Mozes veranderde een stok in een slang.
De Egyptische tovenaars deden hetzelfde.
Exodus 7:-10-12 (NBV):
10 Mozes en Ašron gingen naar de farao en deden wat de HEER hun had opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Ašron zijn staf op de grond, en de staf veranderde in een slang.
11 De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiŽrs bereikten met hun toverformules hetzelfde.
12 Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Ašron verslond alle andere staven.
Mozes kon de Nijl rood doen kleuren door het in bloed te veranderen.
De Egyptische tovenaars deden hetzelfde.
Exodus 7:-20-22 (NBV):
20 Mozes en Ašron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen hield Ašron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg ermee op het water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed.
21 De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed.
22 Maar de Egyptische magiŽrs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Ašron luisteren, zoals de HEER gezegd had.
Mozes kon overal kikkers tevoorschijn laten komen om Egypte onder te bedelven.
De Egyptische tovenaars deden wederom hetzelfde.
Exodus 8:-1-3 (NBV):
1 Toen zei de HEER tegen Mozes: 'Zeg tegen Ašron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivieren, kanalen en moerassen om overal in Egypte kikkers te voorschijn te laten komen.'
2 Toen Ašron zijn arm boven het water hield, kwamen er kikkers uit; heel Egypte werd eronder bedolven.
3 Maar de magiŽrs bereikten met hun toverformules hetzelfde: ook zij lieten overal in het land kikkers te voorschijn komen.
Mozes deed alles in opdracht van God en door de kracht van God. De tegenstanders van Mozes, konden deze wonderen niet vanuit zichzelf doen. Geen enkel mens is vanuit zichzelf tot zo iets in staat. Ze hadden deze gave ook niet van God gekregen, want ze waren vijanden van God en bestreden Hem. De tovenaars, moeten deze krachten dan ook ontvangen hebben van de tegenstander van God, dat is de duivel.

De duivel is een na-aper van alles wat God doet, voor zover dat in zijn vermogen ligt, want zijn macht en kracht is lang niet zo groot als die van God. Het is een soort surrogaat wat hij doet.

 • Tegenover de gave van profetie, doet de duivel aan waarzeggerij, astrologie etc.
 • Tegenover de gave van genezing doet de duivel aan magnetisme, reiki, acupunctuur etc.
 • Tegenover de alziendheid van God stelt de duivel de helderziendheid, telepathie etc.
 • Tegenover Gods machtige woord stelt de duivel zijn grootspraak.
 • Tegenover Gods trouw stelt de duivel zijn arglistigheid.
 • Tegenover Gods heiligheid stelt de duivel zijn schijnheiligheid.

Zijn paranormale activiteiten gevaarlijk?

Aangezien de duivel de personificatie van het kwaad is, loopt u het risico, als u zich met paranormale bezigheden bezig houdt, dat de duivel u onheil toebrengt. Er zijn wel voorbeelden bekend, van mensen, die door de activiteiten van de duivel genezen waren van een kwaal. Ze kregen er echter een andere, nog veel ergere kwaal voor in de plaats. Van de duivel hebben we niets goeds te verwachten. Het is veiliger om ver uit zijn buurt te blijven en ons niet te laten gebruiken voor zijn misleidende praktijken.

Mogen we ons inlaten met paranormale activiteiten?

In de Bijbel neemt God duidelijk stelling tegen allerlei vormen van toverij, spiritisme (oproepen van doden en van geesten) en waarzeggerij.
Leviticus 19:26 (NBV):
Eet geen vlees waar nog bloed in zit.
Laat je niet in met waarzeggerij en wolkenschouwerij.

Leviticus 19:31 (NBV):
Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden.
Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf.
Ik ben de HEER, jullie God.

Leviticus 20:6-7 (NBV):
6 Ook wie zich met geesten en schimmen inlaat
zal ik straffen en uitstoten.
7 Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig,
want ik ben de HEER, jullie God.

Leviticus 20:27 (NBV):
Een man of een vrouw die geesten of schimmen van doden laat spreken,
moet ter dood gebracht worden.
Zulke mensen moeten worden gestenigd
en hebben hun dood aan zichzelf te wijten."

Deuteronomium 18:9-14 (NBV):
9 Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal,
mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen.
10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen
die hun zoon of dochter als offer verbranden,
en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars,
11 bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.
12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen,
en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u.
13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.
14 Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen
wel naar wolkenschouwers en waarzeggers,
ķ heeft de HEER, uw God, dat verboden.

Jesaja 8-19-20 (NBV):
19 Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen
en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren -
elk volk raadpleegt toch zijn goden
en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? -,
20 ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis.
Spreek uitsluitend volgens deze woorden,
waartegen geen bezwering bestand is.

Deze woorden laten niets aan onduidelijkheid over. God haat alle vormen van toverij!
Al die toverij is datgene, wat wij tegenwoordig "paranormaal" noemen. We mogen ons niet inlaten met die toverij! Behalve het kwaad dat we van de duivel kunnen verwachten, hebben we ook de wraak van God te duchten, en die is niet mals. Dat laatste is dus veel en veel erger. De prijs voor paranormale activiteiten is dus torenhoog.

Is er een alternatief?

Jazeker! En een goed alternatief ook! We kunnen namelijk bij God zelf terecht. Hij is de grote heelmeester en de ontwerper van alles wat is en wat leeft. Zijn macht is onbegrensd en overtreft de kracht van de duivel vele, vele malen. Waarom willen we surrogaat en na-aperij, als we bij de grote Meester zelf terecht kunnen? Hij is de grote Genezer en Hij kent de toekomst, want Hij heeft die in zijn hand. Hij wil u helpen!
Psalm 147:3 (NBV):
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Hij kende reeds de toekomst van een ieder nog voor de wereld bestond.
EfesiŽrs 1:4 (NBV):
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.
Onze toekomst is veilig in zijn handen.

Wat nu?

Met God kunt u spreken. Dat wordt bidden genoemd. Er is echter ťťn groot probleem. Wij allen zijn zondige mensen, en God kan niet met zonde omgaan, daar Hijzelf geheel zonder zonde is. De Bijbel zegt, dat er geen kwaad in Hem is.
Deuteronomium 32:4 (NBV):
Hij is een rots, Hij staat voor recht; alles wat Hij doet is volmaakt.
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in Hem is geen spoor van kwaad.
Het fijne is nu, dat wij toch tot God kunnen komen, omdat Jezus daarvoor de weg heeft geopend. Hij heeft geboet, voor alle zonden van de gehele mensheid, hoewel Hij dat niet verdiend had. Hij was immers zelf zonder zonden. Toch heeft Hij aan het kruis gehangen, totdat de dood erop volgde. Dat deed Hij vrijwillig, uit liefde voor ons. Enkel op deze wijze kon er recht gedaan worden voor de zonden van een ieder. Ze zijn bestraft en we kunnen tot God gaan. Er was een grote kloof tussen God en ons. Hij heeft de brug over de grote kloof geslagen, waarover wij tot God kunnen gaan. We moeten alleen aanvaarden, dat Jezus dat voor ons gedaan heeft en in Hem ons vertrouwen stellen en oprecht berouw hebben van de zonden die we gedaan hebben. De Bijbel noemt dit bekering. Als we ons vertrouwen op Jezus stellen, dan hebben we geen paranormale genezers of waarzeggers meer nodig. We kunnen dan de sterke kracht van God ervaren. Onze toekomst ligt dan ook in Zijn hand. Jezus is weer uit de doos herrezen en leeft. Indien u Hem vertrouwt en volgt, dan zult ook u weer uit de dood herrijzen en voor altijd bij Hem mogen zijn. Hij schenkt u namelijk het eeuwig leven, want hij is "Het Leven" zelf. Hij belooft dat en dat zal daarom gebeuren, want Hij liegt nooit. Kloof
Kloof tussen God en de mens, vanwege de zonde

 

Brug Jezus vormt de brug tot God en heeft de zonde van ons afgenomen

De Bijbel leert, dat hij "De Weg", "De Waarheid" en "Het Leven" is.
Johannes 14:6 (NBV):
Jezus zei: ĎIk ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
 • De Weg - Hij is de enige weg tot God. Er is geen andere!
 • De Waarheid - Wat Hij zegt is waar. Hij liegt nooit. We kunnen Hem vertrouwen.
 • Het Leven - Hij is het leven zelf. Alleen door Hem kunnen we eeuwig leven ontvangen!
Een belofte van God en zijn zoon Jezus, is nog nooit gebroken en zal nooit gebroken worden ook. God doet ons die belofte, omdat hij heel veel van u houdt. Hij wil dat u zijn kind bent, en dat Hij een Vader voor u kan zijn. God houdt zoveel van u, dat hij u verkoos boven zijn eigen zoon. Hij stuurde zijn eigen zoon de marteldood in, opdat u het eeuwig leven zou kunnen ontvangen.
Johannes 3:16 (NBV):
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hoe nu verder?

Als u oprecht berouw heeft van uw zonden, kunt u bidden tot God en Hem vertellen, dat u er spijt van heeft. Hij zal uw zonden dan kwijtschelden en u ontvangt eeuwig leven samen met Hem. Dat is pas echte healing! Als u niet weet hoe te bidden, dan zou u bijvoorbeeld de volgende woorden tot God kunnen zeggen. Belangrijk is het, dat het vanuit uw hart gebeurt!

Lieve Here God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik heb er oprecht spijt van.
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand en vertrouw op U.
Amen.

Het is goed als u contact zoekt met een plaatselijke kerk, de u dan verder kan begeleiden. Indien u dit moeilijk vindt willen wij u graag daarbij helpen. Neem dan contact op via onze e-mail. Ook als u vragen heeft, kunt u met een gerust hart e-mailen. Wij zullen u dan proberen te helpen en contact met u zoeken.

Met vriendelijke zegengroet,

ImmanuŽl Gemeente - Almere