Kop
Gemeentemenu
 


Wij geloven....

 • dat de Bijbel het oorspronkelijke en door God geÔnspireerde Woord is, dat Hij ons gegeven heeft, en dat dit foutloos en onfeilbaar is, en het hoogste en beslissende gezag in alle zaken, betreffende het geloof en het menselijk handelen.
   
 • dat de Godheid bestaat uit 3 eeuwige personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die samen ťťn God zijn, en het hoogste gezag in de schepping, de voorzienigheid en de verlossing.
   
 • in de echte en ware goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus, in Zijn geboorte uit een maagd en Zijn echte en volledige menselijkheid, in Zijn leven zonder zonde en in Zijn gezaghebbend onderwijs, in Zijn plaatsvervangend en verzoenend offer door Zijn vergoten bloed, in Zijn lichamelijke opstanding en in Zijn opvaart naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, in Zijn Hemelse voorspraak en Zijn tweede komst om Zijn Gemeente op te nemen.
   
 • in de goddelijkheid van de Heilige Geest, die gezonden is door de Vader en de Zoon, en de noodzaak van Zijn werk, in de overtuiging van zonde, berouw, wedergeboorte en heiliging, en dat aan de gelovige ook een gift van kracht, een gift van Christus, beloofd is, door de doop in de Heilige Geest, waarop tekenen volgen. Door deze gift wordt de gelovige in staat gesteld, tot een vollere deelname in de bediening van de Gemeente, zijn aanbidding, evangelisatie en dienstbaarheid.
   
 • in de universele zondigheid van alle mensen sedert de zondeval, waardoor de toorn van God en Zijn vervloeking als vergelding op de mens gekomen is.
   
 • dat het voor onze redding noodzakelijk is, om berouw tot God te hebben en te geloven in de Heer Jezus Christus, door Wie de zondaar vergeving verkrijgt en gerechtvaardigd voor God kan staan. Deze rechtvaardiging wordt verkregen uit genade van God, door het verzoenend werk van Christus, en wordt alleen door geloof verkregen en is naar buiten toe zichtbaar door de vrucht van de Heilige Geest en een heilig leven.
   
 • in de geestelijke eenheid en het priesterschap van alle gelovigen in Christus, en dat zij de universele Gemeente vormen, het Lichaam van Christus.
   
 • in de bedieningen, die Christus in Zijn Gemeente geplaatst heeft, te weten apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren, en in de tegenwoordige werking van de veelvuldige gaven van de Heilige Geest, zoals dit in het Nieuwe Testament is vermeld.
   
 • in de doop door onderdompeling in water, in gehoorzaamheid aan de opdracht Christus en in de gedenking van de dood van Christus door de viering van het Heilig Avondmaal, totdat Hij terugkomt.
   
 • dat het Evangelie voorziet in de behoeften voor de gehele mensheid en dat de Gemeente daarom aangesteld is om het Evangelie te prediken en de bediening van genezing en bevrijding te vervullen met betrekking tot de geestelijke en lichamelijke noden van de mensheid.
   
 • in de persoonlijke, lichamelijke en zichtbare terugkomst van de Heer Jezus Christus, om te regeren met macht en majesteit.
   
 • in de lichamelijke opstanding uit de dood en de uiteindelijke berechting van de wereld, de ervaring van de eeuwige gelukzaligheid voor de gerechtvaardigden, en de ervaring van de eeuwige straf voor de zondaars.