Kop
  Jezus in de Bijbel

Op deze pagina wordt aan de hand van de Bijbel bekeken, wie Jezus is. Het blijkt, dat door de gehele Bijbel heen, in elk Bijbelboek, wel iets over Hem gezegd wordt, of een beeld van Hem gegeven wordt, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Door deze pagina door te nemen, zult u gebruik makend van de betreffende Bijbelteksten beter leren, wat de Here Jezus voor de wereld betekent en wat Hij ook voor u kan betekenen. Bij iedere regel kunt u met de muis over de daarbij geplaatste "Bijbel"-knop gaan. U kunt dan de Bijbelteksten raadplegen die hierop betrekking hebben. Bij enkele Bijbelboeken (Jesaja, Lucas en Openbaringen) zijn aan de rechterzijde van de regel nog ťťn of meer vervolgknoppen aangebracht, omdat de hoeveelheid tekst niet onder ťťn knop paste. Op enkele uitzonderingen na komen alle gebruikte teksten uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Waar andere vertalingen gebruikt zijn, staat dit bij de tekst vermeld.

God zegene U!

 
Bijbel
 In Genesis is Jezus de Ram op het altaar van Abraham.
Bijbel
 In Exodus is Hij het Lam voor Pascha.
Bijbel
 In Leviticus is Hij de Hoge Priester.
Bijbel
 In Numeri is Hij de Wolkkolom overdag en de Vuurkolom in de nacht.
Bijbel
 In Deuteronomium is Hij de Vrijstad waar men naar toe kan vluchten om aan bloedwraak te ontkomen.
Bijbel
 In Jozua is Hij het Koord van scharlakendraad uit het raam van Rachab de hoer.
Bijbel
 In Richteren is Hij onze Richter.
Bijbel
 In Ruth is Hij de Verlosser, de bloedverwant van NoŲmi.
Bijbel
 In 1 en 2 Samuel is Hij onze betrouwbare Profeet.
Bijbel
 In 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken is Hij onze Koning die regeert.
Bijbel
 In Ezra is Hij de getrouwe Schriftgeleerde.
Bijbel
 In Nehemia is Hij de Hersteller van alles wat kapot gemaakt is.
Bijbel
 In Ester is Hij Mordechai, die vol geloof bij de poort van het paleis zit.
Bijbel
 In Job is Hij de Redder die eeuwig leeft.
Bijbel
 In de Psalmen is Hij mijn Herder en het ontbreekt mij aan niets.
Bijbel
 In Spreuken en Prediker is Hij onze Wijsheid.
Bijbel
In het Hooglied is Hij onze Bruidegom, de Koning, die ons liefheeft.
Bijbel
 In Jesaja is Hij de Dienaar die lijden moest.
Bijbel-2
Bijbel
 In Jeremia en Klaagliederen is Jezus de wenende Profeet.
Bijbel
 In EzechiŽl is Hij de Goede Herder die zijn schapen verzamelt en weidt.
Bijbel
 In DaniŽl is Hij de vierde Man in de vurige oven.
Bijbel
 In Hosea is Hij de Altijdgroene Cipres die altijd vrucht geeft.
Bijbel
 In JoŽl stort Hij Zijn Geest over ons uit.
Bijbel
 In Amos is Hij Degene die alles herstelt.
Bijbel
 In Obadja is Hij de Berg Sion, het toevluchtsoord.
Bijbel
 In Jona is Hij de Prediker die het Woord van God in de wereld brengt.
Bijbel
 In Micha is Hij de Vredestichter.
Bijbel
 In Nahum is Hij de Wreker.
Bijbel
 In Habakuk is Hij Degene die de aarde vol maakt van kennis van de grootheid van de Heer.
Bijbel
 In Sefanja is Hij de Held die bij ons is en ons bevrijdt.
Bijbel
 In Haggai is Hij de Tempelherbouwer.
Bijbel
 In Zacharia is Hij de Bron die ons reinigt van alle zonden.
Bijbel
 In Maleachi is Hij de Zon der Gerechtigheid met genezing onder haar vleugels.
Bijbel
 In MatteŁs: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
Bijbel
 In Marcus is Hij de Verrichter van vele wonderen.
Bijbel
 In Lucas is Hij de Mensenzoon.
Bijbel-2
Bijbel
 In Johannes is Hij de Deur, door welke we allen moeten binnengaan.
Bijbel
 In Romeinen is Hij onze Rechtvaardiger.
Bijbel
 In 1 KorintiŽrs is Hij onze Wederopstanding.
Bijbel
 In 2 KorintiŽrs is Hij Degene die onze zondelast op zich neemt.
Bijbel
 In Galaten koopt Hij ons vrij van de vloek der Wet.
Bijbel
 In EfeziŽrs is Hij onze ondoorgrondelijke Rijkdom.
Bijbel
 In Filippenzen voorziet Hij ons in al onze behoeften.
Bijbel
 In Kolossenzen is Hij in den lijve de Volheid van God.
Bijbel
 In 1 en 2 Tessalonicenzen Is Hij onze Koning die spoedig zal komen.
Bijbel
 In 1 en 2 TimoteŁs is Hij de Bemiddelaar tussen God en de mens.
Bijbel
 In Titus is Hij onze heilbrengende Hoop.
Bijbel
 In Filemon geeft Hij ons recht tot spreken.
Bijbel
 In HebreeŽn is Hij het Bloed van het nieuwe verbond.
Bijbel
 In Jakobus is Hij de Heer, die de zieken geneest.
Bijbel
 In 1 en 2 Petrus is Hij de Hoogste Herder die ons de krans van de luister zal geven.
Bijbel
 In 1, 2 en 3 Johannes is Hij de Overweldigende Liefde.
Bijbel
 In Judas is Hij de Heer die zal komen met tienduizenden heiligen.
Bijbel
 En in Openbaring: Zie omhoog christen, want je verlossing is nabij!
Bijbel-2
Bijbel-3
Bijbel-4
Bijbel
 Hij is de hoogste Heer en Koning,

(Openbaring 19:16 NBG51)