Kop
1. Nu daagt het in het Oosten (Johannes de Heer 557,
Gezang 124 - Liedboek voor de Kerken, Bundel Leger des Heils 448),
2. How do you Capture the Wind on the Water?, 3. Het is zo lang geleden.
 
Tekst van lied 1: Tekst van lied 3:

Vers 1:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Vers 2:
De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht,
Een nieuwe dag gaat prijken,
met ongekende pracht.

Vers 3:
Zij, die gebonden zaten,
in schaduw van de dood
naar 't scheen van God verlaten
begroeten 't morgenrood.

Vers 4:
De Zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen
is Christus 't eeuwig licht!

Vers 5:
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Vers 1:
Het is zo lang geleden,
't verhaal van Bethlehem,
maar 't geeft ons moed voor 't heden
en een toekomst dicht bij Hem.

Refrein:
Die in de Zoon gelooft
heeft eeuwig, eeuwig leven.

Vers 2:
Ik wil zo graag geloven
dat Hij ook voor mij kwam
naar d' aarde als een Kindje
dat de zonden op zich nam.

Herhalen refrein

Vers 3:
Leer ons op U te bouwen,
te knielen bij Uw kruis.
Zo gaan wie vol vertrouwen
op weg naar 't Vaderhuis.

Herhalen refrein

Tekst van lied 2: Nederlandse vertaling lied 2:

Vers 1:
How do you capture the wind on the water?
How do you count all the stars in the sky?
How can you measure the love of a mother,
or how can you write down a baby's first cry?

Refrein:
Candlelight, angel light,
firelight and starglow
shine on His cradle till breaking of dawn.
Gloria, gloria in excelsis Deo!
Angels are singing; the Christ Child is born.

Vers 2:
Shepherds and wisemen will kneel and adore Him,
seraphim round Him their vigil will keep;
nations proclaim Him their Lord and their Savior,
but Mary will hold Him and sing Him to sleep.

Herhalen refrein

Vers 1:
Hoe vang je de wind op het water?
Hoe tel je alle sterren aan de hemel?
Hoe kun je moederliefde meten?
Hoe beschrijf je 't eerste geluid van een kind?

Refrein:
Licht van kaarsen, licht van engelen,
licht van vuur en gloed van sterren,
schijn op Zijn kribbe tot de dageraad breekt.
Ere, ere zij God in de hoge.
Engelen zingen; het Kerstkind is geboren.

Vers 2:
Herders en wijzen zullen neerknielen en Hem aanbidden,
Serafijnen zullen bij Hem waken.
Volkeren verkondigen Hem als hun Heer en Redder,
maar Maria houdt Hem in haar armen en zingt Hem in slaap.

Herhalen refrein