Kop
Psalm 108
(Vers 1 en 2 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt, opdat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Vers 2:
Ik zal, o HEER, Uw wonderda‚n,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen.