Kop
Psalm 56
(Vers 5 en 6 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 5:
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
wat stervling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

Vers 6:
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot;
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven.
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven.
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven;
zo word' Zijn lof vergroot.